วันอาทิตย์, เมษายน 14, 2024

คณะผู้บริหารสถาบันเศรษฐศาสตร์

รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ คณบดี

คุณวนิดา จรรยา เลขานุการคณะ
ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ ชมโต๊ะสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
อาจารย์อรอนงค์ นิธิภาคย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผศ.ผการัตน์ จำปาน้อย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ผู้อำนวยการหลักสูตรและศูนย์ต่างๆ ของสถาบัน

รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ คณบดี
ดร.นริศรา เจริญพันธุ์ หัวหน้าหลักสูตรปริญญาตรี
ผศ.ดร.มานวิภา อินทรทัต ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญาโท
ผศ.ดร. ธันย์พัทธ์ ใคร้วานิช ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล
ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ ชมโต๊ะสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รศ.ดร.สิตานนท์ เจษฎาพิพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อปฏิรูปเศรษฐกิจ