วันศุกร์, พฤษภาคม 24, 2024

รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ

รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ

Associate Professor Dr.Narong Petprasert

คุณวุฒิทางการศึกษา

ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, MA (Social Studies) International Institute of Social Studies, the   Hague , Netherlands., Ph.D. (Political Economy) La Trobe University, Australia.

ผลงานวิชาการ

Google Scholar : https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=-FrzYEoAAAAJผลงานวิชาการและประสบการณ์(คลิก) ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ความชำนาญเฉพาะด้าน

เศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจเพื่อประชาชน,เศรษฐศาสตร์การเมือง,เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศและการพัฒนา,แรงงานศึกษา,การกระจายรายได้และความยากจน

ที่ทำงาน

ชั้น 4 ห้อง 401 อาคารประสิทธิรัตน์ (อาคาร 2)

หมายเลขโทรศัพท์ :

02-997-2200 ต่อ 1029

Email

labourfriends@gmail.com   

Narong.pe@rsu.ac.th

รศ.ดร.สิตานนท์ เจษฎาพิพัฒน์

รศ.ดร.สิตานนท์ เจษฎาพิพัฒน์

Associate Professor Dr.Sitanon Jesdapipat

คุณวุฒิทางการศึกษา

วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, M.Sc., Ag.Ec. (ทุนรัฐบาล) จาก Pennsylvania State University, Ph.D.(Agricultural Economics) (ทุนรัฐบาล) จาก University of Illinois at Urbana-Champaign, Certificate of Environmental Economics, Kennedy School of Government, Harvard University, Certificate of Climate Change Policy Analysis, Kennedy School of Government, Harvard University, Australia.

ผลงานวิชาการ

Google Scholar : https://scholar.google.com/citations?hl=th&user=m8Tr2sYAAAAJResearch Gate : https://www.researchgate.net/profile/Sitanon_Jesdapipatผลงานวิชาการและประสบการณ์(คลิก) ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ความชำนาญเฉพาะด้าน

เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม นโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระหว่างประเทศและการพัฒนา,แรงงานศึกษา,การกระจายรายได้และความยากจน

ที่ทำงาน

ชั้น 4 ห้อง 402 อาคารประสิทธิรัตน์ (อาคาร 2)

หมายเลขโทรศัพท์ :

02-997-2200 ต่อ 1052088-252-3945

Email

jsitanon@yahoo.com  

sitanon.j@rsu.ac.th

ผศ.ดร.วรรณกิตติ์ วรรณศิลป์

ผศ.ดร.วรรณกิตติ์ วรรณศิลป์

Assistant Professor Dr. Wannakiti Wanasilp

คุณวุฒิทางการศึกษา

บช.บ. (บัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย M.A. (Economics), Virginia Tech, U.S.A., Ph.D. (Economics), National Institute of Development Administration (NIDA)

ผลงานวิชาการ

Google Scholar :  https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=NdpTLaMAAAAJผลงานวิชาการและประสบการณ์(คลิก)

ความชำนาญเฉพาะด้าน

International Economics and FinanceMonetary Economics,Investment,Money and Banking,Economic Impact of Digital Disruption,Sufficiency Economy

ที่ทำงาน

ชั้น 4 ห้อง 402 อาคารประสิทธิรัตน์ (อาคาร 2)

หมายเลขโทรศัพท์ :

02-997-2200 ต่อ 1018

Email

wanakiti@rsu.ac.th

ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ ชมโต๊ะสุวรรณ

ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ ชมโต๊ะสุวรรณ

Assistant Professor Dr. Thoedsak Chomtohsuwan

คุณวุฒิทางการศึกษา
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ได้รับรางวัลที่ 1 การประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาเศรษฐศาสตร์ ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2548 ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)
D.Econ. (Economics), Saitama University, Japan ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น
ผลงานวิชาการ

Google Scholar :  https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=M35ort0AAAAJResearch Gate : https://www.researchgate.net/profile/Thoedsak_Chomtohsuwan ผลงานวิชาการและประสบการณ์(คลิก)

ความชำนาญเฉพาะด้าน

Economic development, Project feasibility in Digital economy, Poverty and Income distribution, Human capital, Resources energy and environmental economics, Household consumption, Input-output analysis, Big data analysis, Behavioral economics

ที่ทำงาน

ชั้น 4 ห้อง 401 อาคารประสิทธฺรัตน์ (อาคาร 2)

หมายเลขโทรศัพท์ :

02-997-2200 ต่อ 1032

Email

thoedsak.c@rsu.ac.th

ผศ.ดร.มานวิภา อินทรทัต

ผศ.ดร.มานวิภา อินทรทัต

Assistant Professor Dr.Manvipa  Indradat

 

คุณวุฒิทางการศึกษา
วท.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วท.ม. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ได้รับทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์จากสภาวิจัยแห่งชาติ), Ph.D.(Development Administration) International Doctoral Program, NIDA.,(ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกจากสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2543  เรื่อง BOI ZONE 3 INVESTMENT PROMOTION POLICY : AN ANALYSIS OF POLICY OUTPUTS AND IMPACTS)
ผลงานวิชาการ

ผลงานวิชาการและประสบการณ์(คลิก)

ความชำนาญเฉพาะด้าน

เศรษฐศาสตร์นโยบาย เศรษฐศาสตร์ขนส่ง  เศรษฐศาสตร์ธรรมาภิบาล เศรษฐศาสตร์การเมือง

ที่ทำงาน

ชั้น 4 ห้อง 402 อาคารประสิทธิรัตน์ (อาคาร 2)

หมายเลขโทรศัพท์ :

02-997-2200 ต่อ 1084

Email

Senator_mai@hotmail.com

ผศ.ดร. ธันย์พัทธ์ ใคร้วานิช

ผศ.ดร. ธันย์พัทธ์ ใคร้วานิช

Assistant Professor Dr. Tanpat Kraiwanit

 

คุณวุฒิทางการศึกษา
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์การเงิน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ศศ.ม. (วิจัยประชากรและสังคม) มหาวิทยาลัยมหิดล, Ph.D. (Economics), Marathwada University, India
Post-doctoral Fellowship (Economics), Chulalongkorn University and Nagoya University, Japan
ผลงานวิชาการ

Google Scholar :  https://scholar.google.com/citations?user=HDBGR1UAAAAJ&hl=enผลงานวิชาการและประสบการณ์(คลิก)

ความชำนาญเฉพาะด้าน

เศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐกิจคนสูงวัยและเทคโนโลยีทางการเงิน

ที่ทำงาน

ชั้น 4 ห้อง 402 อาคารประสิทธฺรัตน์ (อาคาร 2)

หมายเลขโทรศัพท์ :

02-997-2200 ต่อ 1028

Email

tanpat.k@rsu.ac.th

ดร.นริศรา เจริญพันธุ์

ดร.นริศรา เจริญพันธุ์

Dr.Narissara Charoenphandhu

 

คุณวุฒิทางการศึกษา

วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,Ph.D. (Agricultural and Resource Economics), The University of Tokyo, Japan (ทุน The University of Tokyo)

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิชาการและประสบการณ์(คลิก)

ความชำนาญเฉพาะด้าน

Economic and social development, Inequalities, Income distribution, quality of life and well-being, Sustainable development, Managerial Economics

ที่ทำงาน

ชั้น 4 ห้อง 402 อาคารประสิทธิรัตน์ (อาคาร 2)

หมายเลขโทรศัพท์ :

02-997-2200 ต่อ 1090

Email

Narissara.c@rsu.ac.th

ผศ.ผการัตน์ จำปาน้อย

ผศ.ผการัตน์ จำปาน้อย

Assistant Professor Pakarat Jumpanoi

 

คุณวุฒิทางการศึกษา

ศศ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ M.A. (Economics), Western Michigan University, U.S.A.

ผลงานวิชาการ

Google Scholar :  https://scholar.google.com/citations?user=DxWcE2QAAAAJ&hl=enผลงานวิชาการและประสบการณ์(คลิก)

ความชำนาญเฉพาะด้าน

Macroeconomics, Economics of Digital Business, Marketing Policy, Strategy Management skills

ที่ทำงาน

ชั้น 4 ห้อง 402 อาคารประสิทธิรัตน์ (อาคาร 2)

หมายเลขโทรศัพท์ :

02-997-2200 ต่อ 1009, 5552

Email

pakarat@rsu.ac.th

ดร.ศรัณย์ คำจินดา

ดร.ศรัณย์ คำจินดา
คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาเอก: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาโท: เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี: บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิชาการและประสบการณ์(คลิก)

ความชำนาญเฉพาะด้าน

เศรษฐศาสตร์พลังงาน เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์การเงิน

ที่ทำงาน

อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 402 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

หมายเลขโทรศัพท์ :

02-7916000 ต่อ 1009

Email

อาจารย์อรอนงค์ นิธิภาคย์

อาจารย์อรอนงค์ นิธิภาคย์

Onanong Nithiphak, Lecturer

 

คุณวุฒิทางการศึกษา

เศรษฐศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเมือง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยานิพนธ์ระดับดีเยี่ยม เรื่อง ความเป็นไปในการสร้างฐานเศรษฐกิจแรงงานไทย กรณีศึกษาธนาคารแรงงาน, บริษัทมหาชนฟื้นฟูเกษตรกรเมืองเพชร และหมู่บ้านมั่นคงแรงงานสังคมเพื่อน

ผลงานวิชาการ

Google Scholar : https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&authuser=1&user=FnRF6ocAAAAJ ผลงานวิชาการและประสบการณ์(คลิก)

ความชำนาญเฉพาะด้าน

เศรษฐศาสตร์การเมือง เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ แรงงานและสวัสดิการแรงงาน ธุรกิจเพื่อสังคม การกระจายรายได้และความยากจน

ที่ทำงาน

ชั้น 4 ห้อง 401 อาคารประสิทธิรัตน์ (อาคาร 2)

หมายเลขโทรศัพท์ :

02-997-2200 ต่อ 1092

Email

Onanong.n@rsu.ac.th

อาจารย์ อานนท์ เกศรีสม

อาจารย์ อานนท์ เกศรีสม

 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา

คุณวุฒิการศึกษา: ศ.บ. (เศรษฐศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ศ.ม. (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลงานวิชาการ
ความชำนาญเฉพาะด้าน

เศรษฐศาสตร์แรงงานและอุตสาหกรรม เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เศรษฐมิติ

ที่ทำงาน

ที่ทำงาน: ชั้น 4 ห้อง 402 อาคารประสิทธิรัตน์ (อาคาร 2)

หมายเลขโทรศัพท์ :

02-7916000 ต่อ 1008

Email

arnon.k@rsu.ac.th