ค่าเล่าเรียนปริญญาตรี

การประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร จำนวน 302,500 บาท ประกอบด้วย

  • ค่าธรรมเนียม 1,700 บาท / หน่วยกิต
  • ค่าบำรุงการศึกษา ภาคปกติ ภาคละ 10,000 บาท / ภาคเรียน
  • ค่าบำรุงการศึกษา ภาคฤดูร้อน ภาคละ 5,000 บาท / ภาคเรียน

พิเศษ สำหรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยพร้อมที่จะสนับสนุนทุนการศึกษาเมื่อสมัครและลงทะเบียนภายใน 31 มกราคม 2564

  • ปีการศึกษา 2564 นักศึกษาใหม่ที่สมัครและลงทะเบียนภายในวันที่ 31 มกราคม 2564 จะได้รับทุนส่วนลด 15,000 บาท

รายละเอียด คลิก 

  • ค่าเล่าเรียน สามารถผ่อนชำระ 0% 3 งวด รายละเอียด คลิก 
  • สามารถกู้ กองทุน กยศ. เริ่มให้เงินกู้ยืมในภาคการศึกษาที่ 1/2564 รายละเอียด คลิก  

ตารางแสดงค่าเล่าเรียน สำหรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2564

ชั้นปี
ปี/ภาคการศึกษา
เข้าร่วมกองทุนกู้ยืม กยศ.
ปกติ
1 2564/1 8,500 38,500
 
2564/2 4,600 34,600
2 2565/S 17,100 17,100
 
2565/1 7,400 37,400
 
2565/2 5,500 35,500
3
2566/S
 
2566/1 6,000 36,000
  2566/2 5,500 35,500
4 2567/S 1,700 1,700
  2567/1 2,400 32,400
  2567/2 2,800 32,800

(หมายเหตุ) ค่าเล่าเรียนตามตารางข้างต้น ได้รวมค่าชุดพละ อุปกรณ์การแต่งกาย ค่าตรวจสุขภาพ ค่าประกันของเสียหาย (ได้รับคืนเมื่อสำเร็จการศึกษา) ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ค่าประกันอุบัติเหตุปี 2564 และค่าทำบัตรนักศึกษา