ค่าเล่าเรียนปริญญาเอก

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร แบบเหมาจ่าย 450,000 บาท

พิเศษ!

สมัครเรียนตอนนี้ ภาคการศึกษา 1/2563  ได้รับส่วนลดค่าหน่วยกิต 25%  

ตารางแสดงค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนปีการศึกษา 2563

ภาค/ปีการศึกษา

ค่าเล่าเรียน

ค่าเล่าเรียน(ส่วนลด 25%)

S/2563 30,000 22,500
1/2563 60,000 45,000
2/2563 60,000 45,000
S/2564 30,000 22,500
1/2564 60,000 45,000
2/2564 60,000 45,000
S/2565 30,000 22,500
1/2565 60,000 45,000
2/2565 60,000 45,000
รวม 450,000 337,500