ค่าเล่าเรียนปริญญาโท

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรโดยประมาณ 192,000 บาท (4 ภาคการศึกษา) ประกอบด้วย

  • ค่าหน่วยกิต หน่วยกิตละ 4,000 บาท
  • ค่าบำรุงการศึกษา (ภาคการศึกษา ที่ 1 และ 2)  ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท
  • ค่าบำรุงการศึกษา (ภาคการศึกษา ที่ S)  ภาคการศึกษาละ 7,500 บาท

(หมายเหตุ) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรข้างต้น ยังไม่ได้รวมการเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน 2 วิชา (หน่วยกิตละ 4,000 บาท) คือ

  • วิชา ECO501 ความรู้เบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ 3 หน่วยกิต (สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือนักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์)
  • วิชา ENL500 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 3 หน่วยกิต (สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ และประสงค์ลงเรียนในรายวิชานี้)

พิเศษ! สมัครเรียนปีการศึกษา 2563 นี้ ผู้สมัครจะได้รับส่วนลด

  • ส่วนลด 20% สำหรับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรังสิต/ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานที่ MOU กับมหาวิทยาลัยรังสิต ได้แก่ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย
  • ส่วนลด 10% สำหรับบุคคลทั่วไป

ตารางแสดงค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนปีการศึกษา 2563

 แผน ก แบบ ก1 วิทยานิพนธ์  100%
 แผน ก แบบ ก2 วิทยานิพนธ์  และแผน ข การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ส่วนลด 10% ส่วนลด 20% ส่วนลด 10% ส่วนลด 20%
S/2563 20,800 19,600 42,400 38,800
1/2563 47,400 43,800 47,400 43,800
2/2563 58,200 53,400 47,400 43,800
S/2564 51,200 46,400 40,400 36,800
รวม 177,600 163,200 177,600 163,200