วันอาทิตย์, เมษายน 14, 2024

ปริญญาเอก

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา

ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

(1) รูปถ่าย 1 นิ้ว 4 รูป (ไม่สวมชุดครุย)
(2) สำเนาใบปริญญาบัตร
(3) Transcript
(4) ผลสอบ RSU-test / TOEFL / IELTS / CU-TEP / TOEIC / CEFR
(5) สำเนาทะเบียนบ้าน
(6) สำเนาบัตรประชาชน
(7) สำเนาพาสปอร์ต เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ

ผู้มีสิทธิ์สมัคร

สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง และมีคุณสมบัติอื่นตามเกณฑ์กำหนดของหลักสูตร

เกณฑ์การคัดเลือก

• ผู้สมัครจะต้องส่งหัวข้อและแนวคิดการทำดุษฎีนิพนธ์ (concept paper) ความยาวประมาณ 3 หน้ากระดาษ A4
ให้คณะกรรมการหลักสูตรฯ พร้อมใบสมัคร
• จะต้องมีอาจารย์ของหลักสูตรฯ คนใดคนหนึ่งยินดีรับที่จะเป็นที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ภายหลังได้อ่านหัวข้อและแนวคิดการทำดุษฎีนิพนธ์ของผู้สมัครแล้ว
• ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ฯ
• ผ่านเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษตามที่หลักสูตรกำหนด รายละเอียด คลิก 

ระบบการศึกษา

• ระบบทวิภาค หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต
• การศึกษา แผน ก. ทำวิทยานิพนธ์ 100% (ไม่มีวิชาเรียนในห้องเรียน)

วิธีการเรียน

การเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นประจำ หรือพบอาจารย์ที่ปรึกษาทางระบบออนไลน์ เพื่อขอรับคำแนะนำในการเรียน ตำรา  การสัมมนา การเข้านั่งเรียนในวิชาต่างๆ(ถ้าจำเป็น) ตามที่อาจารย์ที่ปรึกษากำหนด ตลอดจนคำแนะนำในการเขียนบทความวิชาการ และดุษฎีนิพนธ์

กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ

โดย สถาบันภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต

(สำหรับผู้ที่ยังไม่มีผลการสอบภาษาอังกฤษ) สามารถตรวจสอบกำหนดการและลงชื่อสอบ RSU-test รายละเอียด คลิก

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 450,000 บาท
ภาค/ปีการศึกษาค่าเล่าเรียน
ปี 1/ภาคเรียนที่ s30,000
ปี 1/ภาคเรียนที่ 160,000
ปี 1/ภาคเรียนที่ 260,000
ปี 2/ภาคเรียนที่ s30,000
ปี 2/ภาคเรียนที่ 160,000
ปี 2/ภาคเรียนที่ 260,000
ปี 3/ภาคเรียนที่ s30,000
ปี 3/ภาคเรียนที่ 160,000
ปี 3/ภาคเรียนที่ 260,000
 450,000

*** แคมเปญ “ผ่อนค่าเทอมผ่านบัตรเครดิต 0% 3 เดือน” นักศึกษาจะได้รับสิทธิ์ผ่อนค่าเล่าเรียนรายเดือนเป็นระยะะเวลา 3 เดือน โดยไม่เสียดอกเบี้ย กับบัตรเครดิตธนาคารที่ร่วมรายการได้แก่

สถานที่รับสมัครและยื่นใบสมัคร
  • สมัครออนไลน์
  • บัณฑิตวิทยาลัย อาคารรัตนคุณากร มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก
    โทร.0-2997-2222 ต่อ 4001-4005, 4182-3 ชั้น 2 จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 / ชั้น 3 เสาร์-อาทิตย์ เวลา
    08.30-16.30 น.
ติดต่อสอบถาม

ติดต่อ​ ผศ.ดร.วรรณกิตติ์ วรรณศิลป์

  โทร.089-790-8996

  Id : polecon

Facebook : ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ
Email : Rsu.inter.pol.econ@gmail.com

เรียนจบแล้วทำงานอะไร

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต Doctor of Philosophy
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศและการพัฒนา International Political Economy and Development

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร หนังสือรับรอง และแบบฟอร์มอื่นๆ

แผนการศึกษา
รายวิชา
คณาจารย์ในหลักสูตร
ทุนการศึกษา
ค่าเล่าเรียน
เอกสารสมัคร
ติดตามคณะ
5/5