วันศุกร์, พฤษภาคม 24, 2024

ปริญญาตรีต่อเนื่องปริญญาโทเศรษฐศาสตร์(สาขาเศรษฐกิจดิจิทัล)

    การศึกษาต่อเนื่องปริญญาตรีควบคู่กับปริญญาโท สาขาเศรษฐกิจดิจิทัล นักศึกษาจะได้ปูพื้นฐานความรู้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์และแนวทางการใช้งานเครื่องมือดิจิทัลขั้นต้นในการปฏิบัติงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน จากนั้นจะศึกษาต่อเนื่องยกระดับไปถึงบูรณาการศาสตร์ด้านเศรษฐกิจกับการใช้เครื่องมือทางดิจิทัลในการวิเคราะห์ วิจัย แก้ไขปัญหาภาพรวมเศรษฐกิจและธุรกิจ รวมถึงการศึกษาการใช้เทคโนโลยีทางการเงินต่างๆ (Fintech) ในทางเศรษฐกิจ ซึ่งกำลังกลายเป็นแนวโน้มใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในภาวะ New Normal จากการระบาดของโควิด 19 เช่น สังคมไร้เงินสดและการเกิดขึ้นของเงินดิจิทัลสกุลต่างๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะเงินหยวนดิจิทัล ที่กำลังจะกลายเป็น New Normal ของจีนในไม่ช้านี้ หรือการเรียนรู้ศาสตร์การใช้งานฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อการวิเคราะห์วิจัยทางด้านเศรษฐกิจและธุรกิจ       (Big data) เป็นต้น ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ต่อเนื่องปริญญาโทเศรษฐศาสตร์   (สาขาเศรษฐกิจดิจิทัล) สามารถเข้าทำงานในองค์กรชั้นนำต่างๆ ที่กำลังมีความต้องการนักเศรษฐศาสตร์ที่มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานสถิติแห่งชาติ ธนาคารพาณิชย์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เป็นต้น

ชื่อหลักสูตร

ปริญญาตรีต่อเนื่องปริญญาโท สาขาเศรษฐกิจดิจิทัล

สถาบันเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

รายละเอียด