ผู้อำนวยการหลักสูตรป.โท ผศ.ดร.มานวิภา อินทรทัต และคณาจารย์ประจำหลักสูตรป.โท เข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 15 กันยายน 2562