คุณฐิติมา ปานศรี

 

จบหลักสูตร

จบปริญญาโท ปีการศึกษา 2562

ตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

จบหลักสูตรจาก

จบปริญญาตรี ค.บ.(เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา) สถาบันราชภัฎสวนดุสิต

ที่ทำงาน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
หมายเลขโทรศัพท์ :
xxxxx
Email
XXX