วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ กิตติประภัสร์ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิต ได้เข้าร่วมประชุมการรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) รายงานการศึกษาขั้นกลาง (Interim Report) โครงการศึกษาผลกระทบทางสังคมจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)และวิกฤตเศรษฐกิจ เพื่อนำเสนอผลการสำรวจและผลการศึกษามาตรการ กลไกในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและแนวโน้มทางสังคมหลังวิกฤต COVID-19 โดยมีนางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุเข้าร่วมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ชั้น 3 อาคาร 60 ปี บ้านราชวิถี