คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ รุ่นแรกเมื่อปี พ.ศ.2556 มีมหาบัณฑิตสำเร็จการศึกษารวมทั้งสิ้น 10 คน 1. วิมลรัตน์ ดาวกลาง 2. กฤษณะ เลิศเกษตรวิทยา 3. ฉัตรชัย เพ็งจันทร์ 4. วรางค์รัตน์ ฎาณวรรณ 5. ธนิต อินทร 6. พัชรวัฒน์ ภาคินสิทธินันท์ 7. จักรวาล ศรียุกต์นิรันดร์ 8. วันเฉลิม สอนศรีใหม่ 9. เกรียงไกร บุญวัฒน์ 10. ดลวัฒน์ วงษ์จันทร์