เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2557 มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 2 คน 1. กิตติ ประทีปนาฏศิริ 2. ชาญชัย อุไรรัตน์

คุณชาญชัย อุไรรัตน์