เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2558 มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 3 คน 1. เดชาธร ปริปุญญพาสน์ 2. สิบเอก ปิญะณัช เรือนสอน 3. อนันต์ ลิ่มสกุล

อนันต์ ลิ่มสกุล (ซันเดย์)