เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 4 สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล ปี พ.ศ.2559 มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 8 คน 1. กันติ์ตพงศ์ สามารถ 2. วงศกาญจน์ คงฤทธิ์ 3. ภูมิรวิชญ์ ทวีโรจนพิมุกข์ 4. วารุณี ปืนฮวน 5. ณัชชาอร เทียนขาว 6. วรชาติ โชครัศมีดาว 7. อาทิตย์ วันนารี 8. ดวงรัตน์ สุขสุพืช

อาทิตย์ วันนารี