หลักสูตรปริญญาเอก 3 ปี แผนทำวิทยานิพนธ์ (Thesis) 48 หน่วยกิต นักศึกษาที่ไม่ได้จบสาขาวิชาที่สัมพันธ์กับเศรษฐศาสตร์จะต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐานความรู้ตามทีกรรมการหลักสูตรแนะนำ ECO 600 วิธีวิทยาการวิจัย และหรือ ECO 601 หลักหลักเศรษฐศาสตร์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 450,000 บาท มีทุนส่วนลดสำหรับผู้สมัคร 5 คนแรก สนใจติดต่อด่วนที่ 027916000 ต่อ 1038