นางสาวรุ่งรัตน์ เพชรอนันต์สกุล นายขจรศักดิ์ มูลจักร์ นายเมธาสิทธิ์ โภคาพันธ์ นายธีรนาฏ จันทัย และ นายพงษ์ประพันธ์ จันลาวงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ช่วยงานจิตอาสาศูนย์บริการวัคซีน COVID-19 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ณ อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต