คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรสร้างเศรษฐกรดิจิทัลเพื่อชุมชน รุ่นที่ 1 ให้แก่ผู้เข้าร่วมและผ่านการอบรมระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2564 จำนวนทั้งสิ้น 40 คน  ในโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย โดยมีนายกสิณ จันทร์เรือง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบประกาศนียบัตร รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์กล่าวต้อนรับผู้อบรม และอาจารย์อรอนงค์ นิธิภาคย์ รองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นผู้ดำเนินรายการ