อุดมธรรม พลังปัญญา EP5 ปัญญาในสมดุลระหว่างโลกทัศน์กับชีวทัศน์ของนักวิชาการ/ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ

9 นักคิด นักปฏิบัติ ชั้นนำของไทย ร่วมกับ รัฐมนตรีกระทรวง อว.เปิดเวทีระดมความคิด ยกระดับการเรียนรู้ในหัวข้อ “อุดมธรรม พลังปัญญา” ระดมความคิด ยกระดับการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาชีวิตและปัญญา