เมื่อวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2565 คณะนักศึกษานำโดยประธานคณะกรรมการนักศึกษา นายธีรวัสส์ เกิดโต ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา มีนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 เข้าร่วมโครงการเข้าศึกษาวิถีชีวิตชาวบ้านชุมชนบางเสร่ ซึ่งถือได้ว่าเป็นชุมชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคตโดยมีจุดเด่นคือไม่ไกลจากเมืองพัทยา มีธรรมชาติที่สวยงาม รวมถึงวิถีชุมชนมีความเป็นเอกลักษณ์