คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ โดยมีนักศึกษาใหม่เข้าร่วมจำนวน 35 คน นักศึกษาได้รับโอวาทจากท่านคณบดี รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ และได้รับข้อมูลทางด้านวิชาการ ด้านกิจการนักศึกษา และด้านสวัสดิการต่างๆจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการ หัวหน้าหลักสูตร ฝ่ายกิจการนักศึกษา และฝ่ายบริหาร และได้ทำความรู้จักกับคณาจารย์ของคณะ