เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2565 ที่ห้อง 105 ชั้น 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต คณะเศรษฐศาสตร์ จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษสำหรับผู้พิการ) รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ พร้อมแนะนำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ท่านต่างๆ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีถ่ายทอดเรื่องราวเล่าประสบการณ์ แนะนำรูปแบบการเรียนการสอน ที่จะได้เรียนไปตลอด 4 ปีต่อจากนี้อีก ร่วมไปถึงฝึกการเข้าอีเมล์มหาวิทยาลัย การใช้ google drive การใช้ google classroom การใช้ RSU Connect โปรแกรม Socative การเข้าอินทราเน็ตของมหาวิทยาลัย และกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องอีกด้วย