คณะเศรษฐศาสตร์ นำโดยท่านคณบดี รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ และคณะ (รศ.ดร.สิตานนท์ เจษฎาพิพัฒน์, ผศ.ดร.วรรณกิตติ์ วรรณศิลป์ และอาจารย์อรอนงค์ นิธิภาคย์) เข้าร่วมประชุมวิชาการ พร้อมทั้งหารือความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย ณ Vietnam National University และ University of Economics and Business ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2565