คณะกรรมการนักศึกษา (สโมสรนักศึกษา) คณะเศรษฐศาสตร์ จัดกิจกรรมประจำปีโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดยมีนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2567 กิจกรรมประกอบด้วยการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ อ.เมือง จ.นครนายก และนำมาต่อยอดระดมสมองในหัวข้อ “ธุรกิจสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่น” และร่วมกิจกรรมระหว่างพี่ๆน้องๆ