นายพชร ธรรมสโรช
ตำแหน่ง Marketing Officer Krungthai Zmico

นางสาวอัจจิมา บำรุงรส
Mega International Commercial Bank

นางสาวอินทุอร ศรีพรรณ
นักเศรษฐกร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ (PEA)

นายอิสฟานนันท์ บาเหมสะอิ
บริษัท SCICOM จำกัด ประเทศมาเลเซีย

นางสาวพลอยไพลิน กลมเกลี้ยง
Business Platform Marketing (Global Marketing)
WISS ATOMY Co., Ltd. CEO
Mitsu Sequoya.Co.,Ltd. Sales Master, ที่ปรึกษาฝ่ายขาย