.

ข่าวสารการรับสมัคร ปริญญาเอกเราจะเข้าใจการต่อสู้เพื่อความมั่งคั่ง (wealth) และพลังอำนาจ (power) ของกลุ่มคนและชนชั้นทั้งในประเทศและระหว่างประเทศได้อย่างไร คำตอบ อยู่ที่การศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศและการพัฒนา

เรียนโดยการทำวิทยานิพนธ์ 100% (ไม่มีชั้นเรียน) เหมาะกับยุค Social Distancing
ควบคุมคุณภาพหลักสูตร โดย รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ
นักเศรษฐศาสตร์การเมืองอันดับหนึ่งของประเทศ และเป็นผู้ก่อตั้งหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทย

ด่วนสมัครเรียน วันนี้ รับส่วนลด 25% เหลือค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรเพียง 337,500 บาท สนใจสมัครติดต่อ