ผู้อำนวยการหลักสูตรป.โท ผศ.ดร.มานวิภา อินทรทัต และคณาจารย์ประจำหลักสูตรป.โท ถ่ายรูปและแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตที่เข้ารับปริญญาในปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562