ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ
11 สิงหาคม 2552

บทความนี้มีวัตถุประสงค์หลักที่จะวิเคราะห์ให้เห็นว่า บนความเติบโตทางเศรษฐกิจไทย บนแนวทางเร่งรัดพัฒนาทุนนิยม คนจนคนยากไร้ได้อะไร เพียงไร และมีสถานภาพอย่างไร ในสังคมไทยปัจจุบัน
1. เศรษฐกิจไทยภายใต้สงครามเย็น
สงครามเย็นเป็นสงครามต่อสู้เชิงอุดมการณ์ระหว่างความคิดเชิงทุนนิยมที่นำโดยสหรัฐอเมริกา และความคิดเชิงสังคมนิยมที่นำโดยโซเวียต ยุทธศาสตร์การต่อสู้ของฝ่ายทุนนิยมคือ มุ่งจำกัดและทำลายความคิดเชิงสังคมนิยม ทำลายระบบเศรษฐกิจเชิงสังคมนิยม ขยายและปกป้องระบบเศรษฐกิจทุนนิยม ที่ขับเคลื่อนโดยกลไกตลาดและผลประโยชน์ส่วนตัว (self interest) ที่ปัจเจกบุคคลเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต ส่วนยุทธศาสตร์ของฝ่ายสังคมนิยมที่นำโดยโซเวียต มุ่งขยายความคิดเชิงสังคมนิยมและระบบเศรษฐกิจสังคมนิยมที่เน้นการจัดสรรแบ่งปันภายใต้การกำกับของรัฐ และปัจจัยการผลิตเป็นของส่วนรวมภายใต้การควบคุมของรัฐ (คลิกอ่านรายละเอียด)