Sunday, October 1, 2023

Short Course

หลักสูตรอบรมระยะสั้น

ดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร ได้ที่นี่

วิชาเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ (International Political Economy)

วันรับสมัคร วันที่……..กรกฏาคม 2564 วันอบรม ตั้งแต่วันที่……….สิงหาคม 2564 ค่าใช้จ่ายการอบรม คนละ 15,000 บาท รายละเอียด