วันอาทิตย์, มิถุนายน 16, 2024

วิชาโทสำหรับนักศึกษานอกคณะ

    สำหรับนักศึกษาต่างหลักสูตรที่ต้องการจะศึกษารายวิชาในหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นวิชาโท ให้ศึกษา วิชาโท-บังคับ จำนวน 6 หน่วยกิต และวิชาโท-เลือก อีกจำนวน 9 หน่วยกิต รวมทั้งสิ้น 15 หน่วยกิต ยกเว้นนักศึกษาในหลักสูตรที่กำหนดให้วิชา ECO 211 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค ECO 212 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค เป็นรายวิชาในหลักสูตรดังกล่าว แล้วให้เลือกรายวิชาในกลุ่มวิชาโท-เลือก อีกจำนวน 15 หน่วยกิต

หลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐกิจดิจิทัล

สถาบันเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

  • รายละเอียด วิชาโทสำหรับนักศึกษานอกคณะ
  • ติดต่อสอบถาม