Saturday, December 10, 2022

ค่าเล่าเรียน นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2564

ระดับปริญญาตรี

ชั้นปี
ปี/ภาคการศึกษา
เข้าร่วมกองทุนกู้ยืม กยศ.
ปกติ
1
2564/S
7,600 (เฉพาะสมัครภายใน 31 ม.ค.64)
7,600 (เฉพาะสมัครภายใน 31 ม.ค.64)
2564/1
6,500
36,500
2564/2
6,500
36,500
2
2565/S
2565/1
7,900
37,900
2565/2
12,400
42,400
3
2566/S
2566/1
7,900
37,900
2566/2
6,400
36,400
4
2567/1
0
21,900
2567/2
0
21,400
ระดับปริญญาโท
ปี/ภาคการศึกษ
แผน ก แบบ ก1 วิทยานิพนธ์  100%
แผน ก แบบ ก2 วิทยานิพนธ์  และแผน ข การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ส่วนลด 10%
ส่วนลด 20%
ส่วนลด 10%
ส่วนลด 20%
2564/S
20,800
19,600
42,400
38,800
2564/1
47,400
43,800
47,400
43,800
2564/2
58,200
53,400
47,400
43,800
2565/S
51,200
46,400
40,400
36,800
รวม
177,600
163,200
177,600
163,200
(หมายเหตุ) 1)ส่วนลด 20% สำหรับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรังสิต/ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานที่ MOU กับมหาวิทยาลัยรังสิต ได้แก่ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย 2)ส่วนลด 10% สำหรับบุคคลทั่วไป ระดับปริญญาเอก
ปี/ภาคการศึกษา
ปกติ
ส่วนลด 25%*คงเหลือ
2563/1
60,000
45,000
2563/2
60,000
45,000
2564/S
30,000
22,500
2564/1
60,000
45,000
2564/2
60,000
45,000
2565/S
30,000
22,500
2565/1
60,000
45,000
2565/2
60,000
45,000
2566/S
30,000
22,500
รวม
450,000
337,500
(หมายเหตุ) สมัครหลักสูตรปริญญาเอก ภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ได้รับส่วนลด 25%