วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 ณ ห้อง 307 ชั้น 3 อาคารประสิทธิรัตน์ นักศึกษาระดับปริญญาตรีนำเสนอโครงงานทางด้านเศรษฐศาสตร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา ECO496