นักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ คณะเศรษฐศาสตร์ โดยคณะกรรมการนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2566 โดยศึกษาดูงาน ณ ชัยพัฒนานุรักษ์ อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทำงานเป็นทีม รับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการบริหารจัดการของคณะทั้งในด้านการเรียนการสอน หลักสูตร และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ณ พาราไดซ์รีสอร์ท จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผลที่ได้เป็นรูปธรรมคือความรักความสามัคคี และการนำข้อเสนอแนะต่างๆไปทบทวนปรับปรุงวางแผนในการพัฒนาคณะต่อไป